Algemene bond voor Uitzendondernemingen (ABU)

Als lid van de ABU zijn we financieel betrouwbaar. Zo worden we periodiek gecontroleerd op onze afdrachten voor de belastingen en sociale premies en of de documentcontrole wel zorgvuldig genoeg is. Twee keer per jaar worden we gecontroleerd door een geaccrediteerde controlerende instelling.

Stichting Normering Arbeid (SNA)

Want 2 Work Uitzendorganisatie is eveneens in het register van de onafhankelijke SNA opgenomen. In dit register zijn alle financieel betrouwbare ondernemingen opgenomen. Er wordt beoordeeld op o.a. correct afdragen van loonheffingen en omzetbelasting, loonbetalingen die niet in strijd zijn met de Wet minimumloon en het juist uitvoeren van identiteitscontroles en het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland.

NEN 4400-1


De NEN norm 4400-1 bevat eisen voor het toetsen van bedrijven die personeel ter beschikking stellen, zoals uitzendbureaus, payrollbedrijven en onderaannemers. De norm stelt strenge eisen aan de personeelsadministratie en loonadministratie. Er wordt getoetst of deze bedrijven voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit hun bedrijfsactiviteit, het ter beschikking stellen van arbeid.

Stichting Normering Flexwonen

Organisaties die huisvesting voor arbeidsmigranten aanbieden kunnen een certificaat van de Stichting Normering Flexwonen behalen. Want 2 Work is al vele jaren in het bezit van dit certificaat en wordt jaarlijks door een externe audit instelling gecontroleerd op het voldoen aan de gestelde normen.